Perhepalvelut HelKan arvoja ovat lapsen etu, toivo, luottamus ja tasa-arvoisuus. Arvot näkyvät yrityksen toimintatavoissa. Työntekijät käyttävät työmenetelmiä, jotka tukevat arvoja.

HelKan työntekijät antavat lapselle rakkautta ja turvaa. Työntekijät tukevat lapsen iän tasoista kehitystä ja kasvua. Työn tavoitteena on saada lapsi näkyväksi ja kuulluksi sekä perheessä että hänen elinympäristössään. Työntekijät toimivat ammattilaisina niin, että lapsen oikeudet toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla.

Työntekijät auttavat perheitä löytämään heidän omat voimavaransa ja näkemään toivoa tulevaisuudessa. Perhettä tuetaan muutoksessa ja työntekijät uskovat muutoksen toteutumiseen. Perhetyön periaatteena on katsoa elämässä eteenpäin, ei taaksepäin. Ratkaisuja perheen haasteisiin löydetään yhdessä keskustelemalla ja kuuntelemalla.  Työntekijät pyrkivät tuomaan esille perheen elämässä olevia positiivisia asioita ja vahvuuksia.

HelKa on luotettava kumppani sekä perheelle että sosiaalitoimelle. Yritys tekee sen, minkä lupaa. Työntekijät ovat vaitiolovelvollisia. Työn tavoitteena on antaa jokaiselle perheenjäsenelle mahdollisuus tulla aidosti nähdyksi ja kuulluksi. Työntekijät toimivat avoimesti, mikä lisää osallisuuden tunnetta, turvallisuuden kokemusta ja luottamusta lapsiperheissä.

Yrityksen arvoihin kuuluu tasa-arvoisuus. Jokaisella ihmisellä on oikeus tulla kunnioitetuksi ja arvostetuksi sekä saada osakseen hyvää kohtelua. Työntekijät kuuntelevat ja kunnioittavat jokaisen mielipidettä ja antavat mahdollisuuden tulla kuulluksi. Yrityksen arvoissa korostuu ihmisten samanarvoisuus ja ainutlaatuisuus.